Sikkerhed og orden på stadions

Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions

 

1 I Herre-DM og afsluttende runder i Herre-LP har den arrangerende klub ansvaret for, at kampene afvikles i god ro og orden, og uden at spillere, officials eller tilskuere forulempes, lider overlast eller bringes i fare.

2 Kampe i Superligaen bør kun afvikles på stadions, som opfylder nedenstående minimumskrav:
(a) Det skal sikres, at tilskuere ikke opnår mulighed for adgang til spillepladsen.
(b) Tilskuerpladserne skal være opdelt i separate områder med egen indgang, således at tilskuerkapaciteten pr. område er kendt og kan kontrolleres ved indgangen.
(c) Der skal være separat indgang ude fra stadion til hvert separat område og så tilstrækkeligt i antal, at smidig ind- og udgang i videst muligt omfang opnås.
(d) Adgang til og fra stadion og på stadion for spillere og officials er separat fra tilskuere.
(e) Adgangsforholdene skal muliggøre kropsvisitering af tilskuere for farlige genstande, flasker, kanonslag o.s.v., som ikke må medbringes på stadion.
(f) Tilkørsels- og parkeringsforholdene muliggør en vis separering med adgang til hver sin del af stadion for henholdsvis den arrangerende klubs tilskuere, den gæstende klubs tilskuere samt spillere og officials.
(g) Opvarmning til kampen for spillerne kan finde sted helt separat fra tilskuerne.
(h) Der forefindes højttaleranlæg, som tydeligt kan høres over hele stadion.
(i) Der må ikke forhandles øl/vand m.v. i flasker.
(j) Stadion skal have eller være forberedt til videoovervågning, evt. ved anvendelse af mobilt udstyr.

3 Samtlige klubber i Superligaen udpeger en sikkerhedschef, som før, under og efter kampene har ansvaret for koordineringen af sikkerheden på stadion.
Navn, kontakttelefonnr. m.v. på hver klubs sikkerhedschef meddeles DBU 14 dage inden sæsonens indledning.

4 Det er den arrangerende klubs ansvar at engagere et tilstrækkeligt antal kvalificerede kontrollører samt at sikre en intern organisation, som muliggør, at klubben/sikkerhedschefen før, under og efter kampen kan bidrage til ro og orden på stadion.
Klubberne i Superligaen skal sikre, at deres kontrollører har gennemgået et af DBU godkendt sikkerhedskursus for stadionkontrollører.

5 Den arrangerende klub er forpligtet til at orientere og drøfte sikkerhed og orden på og i forbindelse med stadion med de lokale myndigheder, herunder politiet samt samarbejde om en smidig og rolig afvikling af kampene.
Klubberne i Superligaen bør sørge for, at der forefindes et ordensreglement for deres stadion, som er ophængt synligt for publikum.
Ordensreglementet skal være godkendt af de kommunale myndigheder samt politiet.
Klubberne i Superligaen skal tillige sikre, at der er udarbejdet en beredskabsplan for deres stadion, som er godkendt af offentlig myndighed. Klubberne skal tillige udarbejde en sikkerheds- og risikovurdering for det enkelte stadion, som efterfølgende er godkendt af det stedlige politi.

6 Klubberne bør efter behov have kontakt til sin(e) fanklubber (evt. dagligt) og samarbejde omkring bl.a. ude- og hjemmekampe, møder med spillere/ledere, souvenirs, fanservicering (eksempelvis administration, fanblad, kontakt til medlemmerne, økonomi etc.). Klubberne bør også være behjælpelig med kontakten fanklubberne imellem.

7 Det er den arrangerende klub, som beslutter, hvorvidt alle eller nogle af de i dette cirkulære og/eller andre cirkulærer anførte foranstaltninger skal sættes i værk, ud fra en samlet afvejning af kampens karakter, d.v.s. iværksættelse af foranstaltninger, som er nødvendige uden at være overdrevne.

8.1 I god tid forud for kampe i Superligaen bør den arrangerende klub evt. skriftligt indhente oplysninger fra den gæstende klub om:
(a) Ankomsttidspunkt og transportform til stadion for spillere, ledere m.v.
(b) Forventet antal besøgende tilhængere for gæstende klub, fordelt på
(i) organiserede tilhængere (fanklub m.v.)
(ii) uorganiserede tilhængere
(c) Transportform og ankomsttidspunkt og -sted for de under (b) anførte tilskuere.
- samt
(d) overveje, hvorvidt der bør anvendes kontrollører fra den gæstende klub.

8.2 Den gæstende klub er forpligtet til evt. skriftligt at afgive disse samt andre oplysninger, som skønnes fornødne for den arrangerende klub.

8.3 Det påhviler den arrangerende klub at meddele den gæstende klub, evt. skriftligt:
(a) På hvilke steder/pladser/områder busser, biler m.v. skal parkeres for de under 8.1 (b) nævnte grupper.
(b) Hvilke afsnit på stadion m.v., som måtte være forbeholdt de i 8.1 (b) anførte persongrupper, herunder hvordan adgangsforhold er organiseret.

9

Det er den arrangerende klubs ansvar at anvende stadions fysiske indretning, jf. punkt 2, til at bidrage til en rolig og ordentlig afvikling af kampene.

Superligaen:
Udeholdet har objektiv ansvar for egne tilskueres opførsel i det specifikke og afgrænsede tilskuerafsnit, som udeholdet er tildelt.

1. og 2. division samt Herre-LP:
Udeholdet har objektiv ansvar for egne tilskueres opførsel, uanset om der er tildelt et separat afsnit eller ej.

Såvel hjemmeholdet som udeholdet kan pålægges sanktion efter forudgående undersøgelse af de faktiske begivenheder og den deraf følgende disciplinære behandling.

10.1 Såfremt en arrangerende klub, uanset om kampen afvikles i Superligaen eller andre rækker i Herre-DM eller andre turneringer, skønner eller burde have skønnet, at der vil kunne blive vanskeligheder med opretholdelse af ro og orden på stadion, er den forpligtet til senest 10 dage før kampens afvikling at orientere DBU herom.

10.2 I samråd med de involverede klubber kan DBU fastsætte de foranstaltninger, som man finder fornødne, herunder bl.a.:
- flytte kampen til bedre egnet bane,
- reducere tilskuerkapaciteten på hele eller dele af stadion,
- påbyde forsalg af billetter,
- fremsætte andre specifikke påbud med henblik på kampens afvikling.

11 De i nærværende cirkulære anførte retningslinier skal - hvor andet ikke er anført - tilstræbes efterlevet af klubber i andre rækker end Superligaen og i andre turneringer. Det henstilles, at klubberne i 1. og 2. division udpeger en kontaktperson, der er ansvarlig for dommertrioens sikkerhed.
DBU kan påbyde, at reglerne efterleves udenfor Superligaen i enten specifikke angivne kampe eller grupper af kampe.

12

Det er forbudt at besidde og/eller anvende pyrotekniske artikler omfatte af "Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" på danske fodboldstadioner, før, under og efter en kamp.

Ved særlige lejligheder er det dog tilladt at anvende pyrotekniske artikler før eller efter en kamp under iagttagelse af følgende:

a. Hvis der er tale om fyrværkeri/pyrotekniske artikler:
Er det tilladt efter forudgående ansøgning til og tilladelse af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet/pyrotekniske artikler skal anvendes.

b. Hvis der er tale om godkendt nytårsfyrværkeri (fyrværkeri beregnet til forbrugerne):
Er det tilladt efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet ønskes anvendt.

Og såfremt anvendelsen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.

Hvis en klub har indhentet ovenstående lovmæssige godkendelse skal det meddeles DBU Turneringer senest 10 dage før den relevante kamp.

Ved anvendelse af pyrotekniske artikler under en kamp skal stadionspeakeren omgående advare publikum om, at kampen i gentagelsestilfælde vil blive stoppet. Når stadionspeakeren to gange har advaret publikum om, at kampen i gentagelsestilfælde vil blive stoppet skal dommeren afbryde kampen og i samråd med sikkerhedschefen for den arrangerende klub og politiet beslutte om kampen skal stoppes.

Dommeren har dog altid i medfør af fodboldloven kompetencen til at afbryde en kamp såfremt han skønner at anvendelse af pyrotekniske artikler er til fare for spillerne eller har et omfang som er til gene og fare for kampens afvikling.

13 Vedtaget af DBUs bestyrelse den 2. juni 2012.
Ikrafttrædelse 1. juli 2012.

Nyheder fra klubberne

Storsejr over canadiere som optakt til træningslejr 26-07-2017 Den nye U17-årgang spillede onsdag den første testkamp i forberedelserne til den nye sæson, og her b...

OB TV: U17 har fokus på det taktiske 26-07-2017 Der er to dage tilbage af træningslejren i Vildbjerg, og taktikken er i højsædet hos OBs U17-Drenge.

OB TV: U14 og U19 trænede sammen 26-07-2017 OBs U14- og U19-spillere var her til formiddag på træningsbanen sammen til gavn for alle spillere.

Joel Felix til FC Twente 26-07-2017 F.C. København har i dag solgt den 19-årige centerforsvarer Joel Felix til den hollandske klub FC Tw...

Næste hjemmekamp: Oprykkerne på besøg 26-07-2017 På lørdag kl. 18 spiller vi vores næste hjemmekamp, når oprykkerne fra Hobro kommer på besøg. En mod...

Anførerhvervet overtages af kvartet 26-07-2017 - Vi har fire anførere i truppen: Lasha, Rodolph, Agus og NP. De er alle erfarne og hjæ...